موسسه حقوقی و داوری بین المللی مستدل

نام وب سایت:موسسه حقوقی و داوری بین المللی مستدل

آدرس وب سایت:www.mostadal.com

نوع وب سایت:موسسه حقوقی

 

درباره موسسه:مؤسسه حقوقی و داوری بین المللی مستدل مؤسسه ي غیرتجاری انتفاعی بوده كه با همکاری وكلاي پايه يك و کارشناسان رسمی دادگستری، قضات و کارشناسان بازنشسته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به ویژه کارشناسان بازنشسته اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و اداره کل مالکیت صنعتی  و مشاوران حقوقی با توجه به ماده 8 آئین نامه ثبت موسسات غیر تجاری در تاريخ 10/4/1392 تحت شماره 31998 و شناسه ملي 10320883323 در اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسيده است

    سبد خرید
    question