اتحادیه شرکت های تعاونی باغداران مازندران

نام وب سایت:باغداران مازندران

آدرس سایت:www.baghdaranemazandaran.com

نوع وب سایت:اداری

 

درباره وب سایت:معرفی شرکتها و اعضای اتحادیه :

ایجاد و تقویت تشکل ها، از ویژگیهای جوامع پیشرفته است و این امر به ویژه در مورد برخی از فعالیت های تولیدی در بخش باغبانی نمود محسوسی دارد. در سالهای گذشته بهره برداران مرکبات شهرستانهای استان گامهای مثبت و مؤثری در این مرحله برداشته و با تشکیل هیئت موسس مرکبات کاران در مناطق مختلف سطح استان ، اقدامات لازم را در جهت صدور مجوز قانونی برای تشکیل شرکتهای تعاونی بعمل آورده و به آرزوی پرورش دهندگان مرکبات جامه عمل پوشانده.

و آقای محمد رضا شعبانی را بعنوان مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی باغداران استان مازندران معرفی نمودند. اتحادیه باغداران ابتدا با همت 7 شرکت تعاونی شهرستــانهای استــان در بهمن 1385 برای تشکیل اتحادیه مرکزی گامهای اولیه را برداشت و بالاخره در تاریخ 10/3/1386 اتحادیه تشکیل شد.

و به ثبت رسید. هدف از تشکیل اتحادیه تعاونی های باغداران، حمایت از بخش تولید باغبانی در سطح استان مازندران است. هم اکنون اتحادیه باغداران با سطح زیر کشت 20000 هکتار و 18000 عضــو و 13 شرکـت تعــاونی که آنها را با اعضایشان در بخش مربوط به معرفی شرکت های عضو میکنیم، فعالیت میکند.

    سبد خرید
    question